κοπρεσέρ αέροs

  • Καθαίρεσειs παντόs τύπου.
  • Καθαιρέσειs τοιχείων.
  • Καθαιρέσειs πλακώv.
  • Καθαρισμόs βαρελών από μπετόν.
  • Διάνοιξη χαντακίων.
  • Διάνοιξη αποχετεύσεων.
κομπρεσερ
κομπρεσερ
κομπρεσερ

Με την μεγάλη ποικιλία μας από κομπρεσέρ μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί, οπως καθαιρέσεις σε τοιχεία ή πλάκες, καθαρισμό βαρέλών από μπετόν και διάνοιξη χαντακιών και αποχετεύσεων.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...

 
All rights Reserved | Design by Open web and more