Διάνοιξη πηγαδιών

  • Διάνοιξη με παραδοσιακό τρόπο
  • Κτίσιμο πηγαδιόυ
  • Διάνοιξη γαλαριών
  • Διάνοιξη πλαγιων οπών με τρυπάνι
  • Διάνοιξη βόθρων με παραδοσιακό τρόπο
  • Κτίσιμο με τζιμεντόλιθους
  • Καθαρισμός παλαιών πηγαδιών
  • Συντήρηση παλαιών πηγαδιών
Πηγάδι
Πηγάδι
Πηγάδι

Η τεχνογνωσία διάνοιξης πηγαδιών στην οικογένεια Κριεμάδη μεταφέρετε απο γενιά σε γενία.
Διάνοιξη και κατασκευή με την παραδοσιακή τεχνική της κυκλικής διάταξης με τούβλα ή τσιμεντόλιθους.
Δυνατότητα αποκατάστασης, συντήρησης και καθαρισμού των παραδοσιακών πηγάδιών.

Δείγματα απο τις εργασίεs μαs

Αδιατάρακτη κοπή
με καροτιέρα

karotiera

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο

disk1

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με δίσκο χειρόs

disk2

περισσότερα...

Κοπρεσέρ
αέροs

κομπρεσερ

περισσότερα...

Περιφράξειs
κτημάτων

περιφράξειs

περισσότερα...

Διάνοιξη
πηγαδιών

πηγάδια

περισσότερα...

Αδιατάρακτη κοπή
με αρμοκόφτης

karotiera

περισσότερα...

.

Θρυματισμόs μπετού
με crasher

crasher

περισσότερα...

Χωματουργικέs
εργασιεs

χωματουργικά

περισσότερα...